Privacy

Privacyverklaring Natuurlijk Angelique

Bedrijfsgegevens

Natuurlijk Angelique  is gevestigd in Landgraaf  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14114839. Het betreft een eenmanszaak waarvoor ik, Angelique Kettenis, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere personen in dienst en ik ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.

Contactgegevens
Mail: info@natuurlijkangelique.nl
Telefoon: 0649338125
Internet: www.natuurlijkangelique.nl

Gegevens die verzameld worden

De gegevens de ik verwerk houd ik bij in een papieren cliëntendossier. Daarin houd ik bij welke persoonsgegevens ik gebruikt, voor welk doel , waar ik ze opsla en met wie ik ze eventueel deel. Ik houd het register elektronisch bij.
Ik verwerk de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres
 • GeboortedatumBij minderjarige cliënten leg ik ook het telefoonnummer en mailadres van de ouders vast.Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling leg ik de volgende verdere gegevens vast:
 • Huisarts
 • School van de minderjarige clientIndien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin.

Tijdens gesprekken/consulten  maak ik aantekeningen in het dossier. Deze worden niet digitaal verwerkt.


Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging het Cat en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.
Om die reden ga ik als volgt om met de persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de WGBO ben ik als borgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 4. Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen wilsbekwame minderjarigen tussen de 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanner dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten  indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar eenouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Natuurlijk Angelique verwerkt en legt gegevens vast in een cliënten dossier om uitvoering aan een overeenkomst te geven. Denk aan het vastleggen van afspraken, het maken van planningen en het versturen van facturen.

Derden met wie gegevens gedeeld worden

Je gegevens worden niet doorverkocht of met derden gedeeld. Daar zijn een paar uitzonderingen op:

 • Mijn bankzaken regel ik via ASN Bank. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot je gegevens. Via mijn bankafschriften heb ik mogelijk ook toegang tot de adresgegevens van de rekeninghouder van waaruit mijn factuur betaald is.
 • Concreet in Schinnen verzorgt mijn boekhouding en mijn jaarrekening. Ik deel mijn facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen. Dit betreft je naam, je bankrekeningnummer en mogelijk de adresgegevens die ik in het punt hierboven noem.
 • Mijn websiteontwerper Whizz-U uit Brunssum  heeft toegang tot mijn website. Daar bewaar ik geen persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die je zelf invult wanneer je het contactformulier invult of een reactie geeft. Hetzelfde geldt voor Datadigital die mijn boekhoudprogramma onderhoud.
 • Ik bespreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.


Gebruik van cookies

Ik gebruik geen cookies en houd dus geen gegevens bij van activiteiten op mijn websites.

Beveiliging

Mijn huiscomputer waarmee ik toegang heb tot de vastgelegde gegevens heeft een apart met een wachtwoord beveiligd administratie programma.  Ook mijn mobiele apparaten waarmee ik toegang heb tot mijn zakelijke e-mail en daarmee ook jouw gegevens- zijn beveiligd met een wachtwoord.

De dossiers bewaar ik in afsluitbare dossierkast.

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden doordat ik gehackt word, een apparaat verlies of iemand onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen hoef ik dit niet te doen. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

Recht op inzage

Je hebt altijd recht op inzage, correctie, verwijderen en het meenemen van een kopie van je dossier. Voor een afspraak hierover kun je me een mailbericht sturen op info@natuurlijkangelique.nl of bellen op 045-5233422.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Bij de start van onze samenwerking vraag ik je een behandelovereenkomst te tekenen. Je hebt altijd het recht om deze toestemming terug te trekken.

Klachten

Ook wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop ik met je persoonsgegevens om ga, neem dan even contact met mij op.

Hartelijke groet,

Angelique Kettenis